Övrigt

Allas lika värde

2018-09-29 13:07 #0 av: Loris M

Vad menas med begreppet "Allas lika värde"? Finns det ett likhetstecken mellan "allas lika värde" och "alla är lika mycket värda"? Låt oss reda ut begreppet!

Jag har märkt att det förekommit en del diskussioner om allas lika värde på Ifokus och vi har tidigare haft liknande diskussioner på Lika villkor där en del verkar ha svårt för begreppet. Jag hoppas att vi kan reda ut det tillsammans. Jag använder begreppet ofta och i artikeln ska jag berätta hur jag uppfattar begreppet "allas lika värde" så får ni andra gärna kommer med inspel. 

När jag skriver "allas lika värde" så tänker jag på de grundläggande mänskliga rättigheter och de lagar,  förordningar, deklarationer, konventioner och internationella överenskommelsen rörande mänskliga rättigheter som Sverige skrivit under. 

Allas lika värde används bl.a. av Förenade nationer (FN). FN bildades 1945 eftersom man såg ett behov efter andra världskriget och förintelsen, massmorden på romer och homosexuella, att stifta en internationell överenskommelse som ska värna om varje individs mänskliga rättigheter och att länder borde ta ett gemensamt ansvar för de enskilda individers rättigheter. Källa

Regeringen skriver på sin hemsida att:

"De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter."

Det betyder att alla människor är lika mycket värda inför lagen. Alla har lika mycket rätt att skyddas av lagen och alla ska behandlas lika oavsett sexuell läggning, hudfärg, status, religion, etnicitet, funktionshinder.... o.s.v.

I FN:s konvention står det bland annat: 

Artikel 6: 1. Varje människa har en inneboende rätt till livet. Denna rätt skall skyddas genom lag. Ingen får godtyckligt berövas sitt liv.

Artikel 14: Alla människor skall vara lika inför domstolar och tribunaler. Var och en skall, vid prövningen av en anklagelse mot honom eller henne för brott eller av hans eller hennes rätttigheter och skyldigheter i tvistemål, vara berättigad till en rättvis och offentlig förhandling vid en behörig, oberoende och opartisk domstol som upprättats enligt lag.....

Artikel 18: 1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att bekänna sig till eller anta en religion eller en trosuppfattning efter eget val och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom gudstjänst, iakttagande av religiösa sedvänjor, andaktsutövning eller undervisning....

Artikel 26: Alla är lika inför lagen och har rätt till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. I detta avseende skall lagen förbjuda all diskriminering och garantera var och en ett likvärdigt och effektivt skydd mot all slags diskriminering, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationell eller social härkomst, egendom, börd eller ställning i övrigt.....

Det är bara några exempel på vad som menas med allas lika värde och som ni ser det handlar om de grundläggande mänskliga rättigheter och inte vårt eget tyckande. För mig går det inte att likställa allas lika värde med alla är lika mycket värda. Allas lika värde är ett politiskt begrepp och ställningstagande och "alla är lika mycket värda" eller inte lika mycket värda, är mer något subjektivt som var och en av oss kan ta ställning till och ha olika åsikter om. Exempelvis kulturrasister brukar inte tycka att andra kulturer och människor från andra folkgrupper är lika mycket värda som deras egna. Det har de rätt att tycka men eftersom det finns stiftade lagar om rasism och diskriminering får de inte kränka, diskriminera eller angripa dessa personer.

Någon nämnde våldtäktsmän och förfärades över att de omfattas av allas lika värde. Jag vet inte om det är något medvetet eller omedvetet att man missförstår men för min del går det fint att skilja på allas lika värde och det/de som vi själva anser som mindre eller mer värda än andra. Våldtäktsmän är hemska, fega individer som i mina ögon inte är mycket värda. Men de omfattas fortfarande av allas lika värde vilket innebär att de har rätt till vård, till psykolog, rätt till att bli behandlade med respekt (i fängelse t.ex.), rätt att inte bli kränkta, rätt att uttrycka sin åsikt. D.v.s. de har fortfarande samma rättigheter som vi andra och t.o.m. rätt att behandlas som oskyldiga tills något annat bevisats. 

Det skulle vara bra om vi kunde hjälpas åt att sprida kunskap och bidra till att begreppet tolkas rätt och förstås.  Hänvisa gärna till artikeln om ni stöter på någon diskussion om allas lika värde där någon verkar missuppfattat vad det står för! 

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2018-09-29 13:40 #1 av: vallhund

Tack Loris Blomma

ISIS anhängare anser sig inte heller vara sektmedlemmar.

Värd på Amstaff, BARF , Beroenden samt Multikulturellt .

Medis på  Border Collie samt Cancer, Choklad, Kennel o Psykologi.

 
Anmäl
2018-09-29 14:05 #2 av: [Hukanson]

Vad man först måste reda ut är i vilket sammanhang man använder begreppet "alla lika värde". 

I vår kristna kyrkas teologi är det helt klart att den Gud som kyrkan dyrkar älskar alla människor - de är alla dyrbara i Guds ögon. 

Men kan man säga att vår lagstiftning står på den värdegrunden? Gör staten och FN anspråk på att förmedla Guds sanning?

Jag tror att den mänskliga lagen är skriven på en mänsklig etisk och moralisk grund och måste skrivas med termer som är tydliga.

Har alla människor lika värde? Ekonomiskt sett: nej. De rika är ju värda mer, de kan köpa sin frihet.  Politiskt sett: nej. De som är aktiva och har politiska uppdrag är ju mer värdefulla för demokratin. Vetenskapligt sett: nej. Forskarassistenter, docenter och professorer har högre status och deras åsikter är ibland den enda sanningen.  

Varför säger vi då med eftertryck att alla människor har lika värde? Därför att det är Guds sanning och vårt samvete och vår kärlek instämmer.

Rättigheter däremot kan ju lagstiftas att vara lika för alla.  I det sammanhanget kan man förtydliga att ingen får hävda politiska, vetenskapliga eller ekonomiska fördelar utan De Mänskliga Rättigheterna är lika för alla. 

Vår regering har skrivit in universella mänskliga rättigheter i lagen och riksdagsarbetet och det  Alla människor har rätt till livet, till opartisk skiljedomstol, till religion, tänkande och samvete, till opartiskt beskydd av samhället bland annat.

Det är ett långt och mödosamt arbete att förverkliga en värld av nationer som skriver in De Mänskliga Rättigheterna i sina lagböcker och handlar och agerar efter detta. Det tar tid och minsta konflikt kan vara ett hinder. Det är upp till var och en att vara positiv eller negativ i den förändringen.  

Oneness can not be divided.

2018-09-29 14:58 #3 av: Zepp

Mnjae.. alla har lika värde!

Meen, däremot så har olika personer olika härkomst/etniskt ursprung/religion/sexuell läggning/litta annat ditten och datten!

No problems at all.. om de kommer från våra grannländer.. problemajset kommer när  de kommer från Afrika/Asien eller.. har en helt annan religion/utseende/har andra socioekonomiska/stam/klan-beroenden, med sig hit från sina ursprungsländer!

Dvs numera står en massa mäniskor vid våra gränser som vi efter bästa förmåga försöker stänga ute.. och kräver att få sina mänskliga värden erkända här i landet, dvs de kräver att fån sina mänskliga värden erkända.. för att få lov att byta boendeplats.. till Sverige, oavsett om de är erkännare av den kristna läran/den proestantiska.. vilken som helst!

Dvs de är främst muslimer.. så då kommer vi lite osökt in på om vi i det här landet kan ta emot hur många muslimer som helst.. jag har inget problem med just tron, iomed att jag själv är ateist. 

Utan själva frågan handlar hur som helst om mänskliga värderingar.. dvs om personer.. oavsett ursprung, religion, annat har samma värde... som de som röstar på SD?

Dvs  jag har lixom inga som helst problem med varför personer röstar på SD, de är besvikna, de har inte fått alla fördelarna när det regnar manna/när staten gödslar iallafall medelklassen i åtminstone storstäderna, med manna... grejen är fortfarande att det gäller att ha en sked!

Den andra grejen är  att man får lov att skaffa skeden själv.. man får den i det här landet via skolan/gymnasiet/högre utbildning!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

2018-09-29 16:15 #4 av: Zepp

Jösses altså att jag blir trött på modererinsgystemet här på Ifokus!

Hur länge skall vi behöva stå ut med dravlet, dvs hur mycket skall vi behöva  stå ut med att demokratin/den fria  åsiktsfriheten skall kunna undertryckas?

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2018-11-26 01:22 #5 av: LBB

Alla ska i alla fall ha samma människovärde, samma mänskliga rättigheter.  Sedan inser ju var och en att i våra enskilda ögon har inte alla människor samma värde.

Dem vi känner och älskar har ett högre värde för oss än okända.

Och för samhället gäller samma sak. Ett barn har ett högre värde för samhället än en 80 årig pensionär. Kolla bara på ersättningar från försäkringsbolagen.

En utbildad och praktiserande  kirurg, har ett, för samhället högre värde än en lodare.

Ett liv är alltid ett liv

Anmäl
2018-11-26 14:23 #6 av: [Hukanson]

Ursäkta Loris M diskussionen blev kanske litet OT så om vi vänder oss till hur de mänskliga rättigheterna behandlas av olika statsmakter och nationer kan vi ju konstatera att inte alla följer FN deklarationen. Jag är själv en stödmedlem i Amnesty så jag vet att det finns många människor som far väldigt illa just av den anledningen. Det är som att ibland sätts alla lagar ur spel och det blir rena häxjakten på kanske helt oskyldiga personer. I ett FN perspektiv borde de ansvariga ställas till åtal! Vi lever ju i en tid då global ekonomisk utjämning kräver utbildning och kompetens så det är rena självmordet för nationella beslutsfattare att motverka mänskliga principer.

Oneness can not be divided.

Anmäl